Manman Kreyòl

Mèsi Manman,

Manman Kreyòl ou twò bèl, e chak jou,

Ou konn rekonfòte timoun ki doute e ki gen lapèrè

Menm lè nou tout fè tout kalite betiz deja

Mwen dwe tout,

Ou menm ki te toujou la pou ouvè chemen pou mwen,

Ou padone m, ou libere m, ou fòtifye m,

Jou apre jou, solèy ou lapli, loray ou van.

Lanmou w fò,

Ni lapèrè, ni dout, pa t ap afebli l,

E menm si, pafwa, ou enève,

Se pou bay pitit ou vrè valè yo.

Ou retire lapèrè pou m pran responsablite m yon jou,

Ou reban m konfyans apre chak defèt,

E tout pwoblèm mwen pran yon koulè pi bèl.

A fòs ou souri ban m, ti kè m ouvè

Ou montre m fòs la te la, nan mwen menm.

Yon moman difisil? Yon myèt lanmou

Ki sot nan ou sifi.

Wi, mwen konn sa

Ou renmen pitit ou, pou sa l gen ki bon

E chak jou ou padone l finalman,

Lè w mete sou kè l yon mant ki geri!

Jantiyès ak afeksyon, se sè lanmou w,

Afeksyon matènèl, ou soulaje fado m,

Tout sa k rive pozitif, lè m wè sa

Nan zye ou.

Atravè manman egzistans ak lanmou kòmanse,

Ak kè ou ki plen lavi, lè ou sèvi peyi a,

Ou fè n bliye nwasè lepase,

Ansanm ak doulè l yo.

Nou gen yon sèl Patri, yon sèl Manman,

E nan jou beni sa a, Bondye fè letou zile a

Pou salye e onore lanmou nou chak,

Chak manman.

Jean S SAHAÏ